آدرس: تهران، بزرگراه ستاری شمال، نبش بلوار فردوس شرق، پلاک ۴۴۰، ساختمان سینا، طبقه ۴
۰۲۱ ۴۶۱۰۰۹۸۰-۹ info@srpt.ir
نام و نام خانوادگی نام پدر
شماره شناسنامه محل صدور
تاریخ تولد محل تولد
شماره کد ملی شماره بیمه تامین اجتماعی
وضعیت نظام وظیفه    
وضعیت تاهل تعداد فرزند
نشانی منزل
تلفن منزل تلفن همراه
تلفن جهت تماس ضروری
طریقه آشنائی با شرکت
نام و نام خانوادگی معرف نسبت
ردیف نام شرکت/کارفرمای قبلی شروع به کار خاتمه کار حقوق و مزایا آدرس – تلفن کارفرما دلیل ترک کار
1
2
3
4
5