چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸
فرم سفارش حمل بار
مشخصات مشتری / صاحب کالا
نام و نام خانوادگی: سمت:
نام شرکت:
آدرس شرکت:
تلفن: موبایل نماینده شرکت:
فکس: کدپستی:
مشخصات بار
نوع محصول:
تناژ / حجم بار:
تن
تعداد واحد بار / تعداد بسته:
مبدا بارگیری: شهر: کارخانه:
مقصد بارگیری: شهر: کارخانه:
مشخصات حمل ریلی
ایستگاه مبدا: ایستگاه مقصد:
زمان شروع فرایند حمل: زمان اتمام فرایند حمل:
سایر خدمات مورد نیاز
نیاز به بارگیری محل بارگیری ابزار بارگیری:
نیاز به تخلیه محل تخلیه: ابزار تخلیه:
نیاز به حمل جاده ای مسیرهای حمل جاده ای
  مبدا مقصد فاصله
مسیر 1
مسیر 2
نرخ موردنظر (برحسب تن یا تن-کیلومتر)