چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸

(( فرم استخدام ))

نام و نام خانوادگی نام پدر
شماره شناسنامه محل صدور
تاریخ تولد محل تولد
شماره کد ملی شماره بیمه تامین اجتماعی
وضعیت نظام وظیفه    
وضعیت تاهل تعداد فرزند
نشانی منزل
تلفن منزل تلفن همراه
تلفن جهت تماس ضروری
طریقه آشنائی با شرکت
نام و نام خانوادگی معرف نسبت