چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸

دستیابی به منابع علمی بین المللی پیش نیاز شرکتهای دانش بینان

دسترسی به مجموعه منابع الکترونیکی زیر از پایگاه اطلاعاتی ProQuest جهت بهره گیری از منابع تخصصی برای ارتقاء سطح علمی شرکتهای دانش بینان می باشد.


دستیابی به منابع علمی بین المللی پیش نیاز شرکتهای دانش بینان

به گزارش روابط عمومی سینا ریل پارس؛  پایگاه اطالعاتى پروکوئست محصول شرکت آموزش و اطالع رسانى بل و هاول است که يك راهنماي جهاني جهت رفع نيازهاي اطلاعاتی ميليونها محقق در همه سطوح و با هر ميزان توانايي ميباشد.

اين پايگاه از سال 8391 به جمعآورى، سازماندهى و توزیع اطالعات در بيش از 861 کشور پرداخت که ابتدا شامل منابع به زبان انگليسى بود و سپس شامل چکيده و همچنين ادوارى ها و نشریات نيز گردید. مقاالت نشریات علمی، پایان نامه ها، سخنرانيها، گزارشها و ... را به صورت چکيده، تمام متن به همراه تصویر ارائه ميدهد و همچنين شامل چکيده و استنادهای مرتبط نيز هست و حتی تعداد کلمات موجود در چکيده و متن را نيز مشخص میکند. به عبارت دیگر میتوان گفت پروکوئست یک نظام اطالعرسانی پيوسته است که به شکل خاصی طراحی شده و جستجوگر را قادر میسازد که فقط با یک کليک اطالعات تماممتن و تمامتصویر را از نشریات و مقاالت و منابع دیگر در صفحه کار خود ببيند. بيش از نيمی از مقاالت تماممتن می باشند.

ترجمه چکيده مقالهها از انگليسی به زبانهای چينی ،فرانسه، اسپانيولی و ... امکانپذیر است. امروزه در نتيجه توافق با ناشران گوناگون در سراسر دنيا نظير... ,CRC Press, Emerald Springer, Oxford، دسترسى به بيش از 1111 نشریه ادوارى، روزنامهها، تحقيقات کتابخانه اى و مراجع در قالبهاى مختلف و جستجو و دسترسی به متن کامل حدود 011،111 عنوان پایاننامه برای محققين توسط این پایگاه ممکن شده است.

آرشيو این پایگاه شامل ميليونها صفحه مطالعات در قالب بانکهاى اطلاعاتی تماما تصویر است که اطلاعات را در سه قالب تمام تصویر، تمام متن، و متن و گرافيک ارائه مىدهد و همچنين شامل چکيده و استنادهاى مرتبط نيز هست و حتى تعداد کلمات موجود در چکيده و متن را نيز مشخص مىکند.

ویژگىهاى عمده پروکوئست - جستجوى ساده و آسان و یکسان براى همه بانکهاى اطالعاتى مشابه است.

- امکان جستجو به زبان طبيعى؛ مثالً بپرسيم "وضع آب و هواى لندن چگونه است"؟

موضوعات اصلى پروکوئست عبارتند از: - علوم پزشکى و خدمات بهداشتی و درمانی، داروسازى و دندانپزشکی - مراقبت هاى بهداشتى، کودکان، داروسازى، فيزیوتراپى، ارتباطات بين المللى - علوم عمومى، تجارت آسيا، تجارت اروپا، علوم رایانه، صنعت ورزش و سرگرمىها - مهندسى و فناورى، تکنولوژی اطالعات، علوم کامپيوتر، برق و مخابرات - مدیریت، حسابدارى، ماليات، بازرگانی و موضوعات وابسته - علوم اجتماعى، روانشناسی و علوم تربيتی، نشریات مذهبى - علوم کاربردى، بانکدارى، فنون و نوآورى - نشریات تحقيقى، نشریات آموزشى، مراجع عمومى و تحقيقات کتابخانهاى انواع جستجو در پروکوئست جستجوی مقدماتی: این جستجو یک راهحل ایدهآل برای آغاز جستجو در پروکوئست است 8. کلمه یا عبارت را در فيلد جستجو وارد کنيد

.روی کلمه جستجو کليک کنيد همچنين شما میتوانيد جستجوی خود را با امکانات زیر متمرکز کنيد: - محدودیت زبانی ایجاد کنيد )شامل زبانهای چينی قدیمی، چينی ساده شده، پرتغالی، اسپانيایی، روسی، فرانسه، یونانی(. - محدودیت زمانی بگذارید - یک پایگاه خاص را انتخاب کنيد - نتایج جستجو را به مقاالتی که به صورت تماممتن هستند محدود کنيد - نتایج جستجو را به نشریاتی که داوریشده هستند محدود کنيد در صورتی که جستجو بيش از دو کلمه باشد به طور خودکار به عنوان عبارت در نظر گرفته میشود. اگر شما یک عبارت سه کلمه ای یا بيشتر را وارد کنيد پروکوئست به طور خودکار منابعی را که شامل هر سه کلمه باشند جستجو میکند. برای جستجوی دقيق عبارات باید از عالمت نقل قول استفاده نمایيد همچنين امکان محدود کردن نتایج به متن کامل مقاالت نيز وجود دارد. برای محدود کردن جستجوی خود به یک نشریه خاص، عنوان نشریه را وارد کنيد تا عنوان نشریه مورد نظر از بين عناوین مورد نظر انتخاب شود.

همچنين می توانيد در قسمت نوع نشریه، نشریه مطلوب خود را مشخص کنيد تا فقط آنها را در قسمت نتایج جستجو ببينيد. برای محدود کردن جستجوی خود به مقاالتی که توسط یک نویسنده نوشته شده، نام نویسنده را وارد کنيد. نام نویسنده را به صورت های مختلف می توان نوشت چه به صورت مستند و آمدن نام خانوادگی در ابتدا و چه برعکس، نتيجه یکسان است. میتوان نام چند نویسنده را وارد کرد که برای جدا کرد آنها باید از عملگر AND استفاده کرد. عبارت جستجوشده نتایج بازیابیشده جستجوی اصطالحات اصطالحات مربوط به جستجوی خود را وارد کرده و بهترین نتایج را بگيرید. واژه ها را باید به صورت کامل و اخص وارد کنيد. بيش از دو کلمه به طور خودکار یک عبارت در نظر گرفته می- شود. برای جستجوی بهتر، عبارات مورد نظر را در داخل گيومه قرار دهيد. جستجو را میتوانيد از طریق زبان طبيعی انجام دهيد مثالً بپرسيد رابطه بيماری دیابت و انسولين چيست؟ دسترسی آزاد به پایاننامهها با PQDT Open UMI که پایگاه اطالعاتی پروکوئست را ارئه می دهد در ابتدا کارش را با انتشار پایان نامهها بر روی ميکروفيش ها شروع کرد و بعد به سمت نشریات نيز متمایل گشت. با پيدایش لوح های فشرده و اینترنت و وب از ميکروفيش ها به این فناوریها روی آورد .

در صورت اشتراک پایگاه پروکوئست و نيز مجموعه پایان نامه های آن، امکان دسترسی به متن کامل بيش از 2 ميليون پایان نامه امریکای شمالی و بعضاً کشورهای انگليسی زبان وجود دارد. اما با رواج دسترسی آزاد به منابع و از جمله پایان نامه ها، UMI نيز برای حفظ مشتری های خود بخشی از این پایان نامه ها را که متوليان آن به رایگان در محيط وب قراردادهاند را در این نشانی و به نام PQDT Open قرار داد. نمونهای از یک جستجوی ترکيبی )کليدواژه بههمراه نام نویسنده( جستجوی نشریات )Publication( این قسمت سبب سهولت یافتن آخرین شماره یا شمارههای گذشته یک نشریه یا روزنامه که مدنظر شماست میشود. برای دسترسی مستقيم به نشریات در صفحه اصلی بر روی گزینه Publication کليک کنيد. با تيک زدن این دو گزینه در بخش جستجوی پيشرفته جستجوی شما به پایاننامهها محدود میشود نکته پایانی: دسترسی به استنادهای دریافتی به مقاالت در پایگاه اطالعاتی Proquest فراهم شده است؛ بنابراین پس از جستجوی مدارک میتوان در مقابل هر کدام تعداد استنادهایی که به هر مدرک صورت گرفته است را مشاهده نمود و باکليک بر روی آن به مقاالت استنادکننده نيز دسترسی پيدا کرد

تاریخ خبر: ۱۸ خرداد ۱۳۹۴

نظرات
نام :   

ایمیل:

عنوان:

متن نظر: