چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸

اعضای هیأت مدیره  1. جناب آقای حامد نوروزی، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
  2. جناب آقای احسان افضلی، رئیس هیأت مدیره
  3. جناب آقای ساسان نظرپناه، نایب رئیس هیأت مدیره

 

تاریخ خبر: ۲۵ مهر ۱۳۹۵